STATUT

Fundacji ESPA

Z DNIA 8.12.2020 R.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja nosi nazwę ESPA.

§ 2 

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Legnica.
 2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
 3. Fundacja może otwierać oddziały i filie.

§ 3

 1. Fundacja działa zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawem wewnętrznym.
 2. Fundacja kieruje się w swoich działaniach wartościami chrześcijańskimi.

§ 4

 1. Fundacja może współdziałać i łączyć się z innymi podmiotami posiadającymi zbieżne cele.
 2. Fundacja może współdziałać, w tym tworzyć spółki w zakresie koniecznym do wykonywania działalności gospodarczej.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

Celami Fundacji są:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działania na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub
  2. osób bezrobotnych, lub
  3. absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. zatrudnieniu socjalnym (z późn. zm.), lub
  4. osób ubogich pracujących, lub
  5. osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub
  6. osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, lub
  7. osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z późń. zm.), lub
  8. osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (z późń. zm.).
 4. Działalność charytatywna;
 5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 7. Ochrona i promocja zdrowia;
 8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy;
 10. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 13. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promocji nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 16. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
 17. Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 18. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 19. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 20. Promowanie turystyki i krajoznawstwa;
 21. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 22. Ratownictwo i ochrona ludności;
 23. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 24. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 25. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 26. Promocja i organizacja wolontariatu;
 27. Pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 28. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 29. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 30. Podejmowanie i wspieranie aktywności przeciwdziałającej: przestępczości, uzależnieniom i patologiom społecznym;
 31. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4, ust. 1, pkt 1-32 ustawy.
 32. Organizowanie pomocy humanitarnej i zbiórek żywności.

§ 6

 1. Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi środkami, a w szczególności:
  1. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez:
   • Organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych i warsztatów innego typu mających na celu wzmocnienie więzi rodzinnych i zapobieganiu patologiom społecznym,
   • Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób znajdujących się trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej,
   • Wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami znajdującymi się w trudne sytuacji, jak i z ich rodzinami,
   • Organizowanie punktów konsultacyjnych, pomocy terapeutycznej, doradztwa duchowego,
   • Organizowanie punktów pomocy rzeczowej i finansowej,
   • Organizowanie obozów szkoleniowych, terapeutycznych, integracyjnych i innych,
   • Organizowanie klubów młodzieżowych, tematycznych, specjalistycznych i innych,
   • Pomoc humanitarną w szczególności: zbiórki żywności i inne artykuły codziennego użytku,
  2. W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
   • Organizowanie i prowadzenie dla osób niepełnosprawnych warsztatów artystycznych i warsztatów innego typu,
   • Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
   • Wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi fizycznie, jak i z ich rodzinami,
   • Ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
   • Organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
   • Przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym,
   • Organizowanie klubów młodzieżowych, tematycznych, specjalistycznych i innych,
   • Organizowanie obozów szkoleniowych, terapeutycznych, integracyjnych i innych.
  3. W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:
   • Organizowanie festiwali, festynów, konkursów,
   • Przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę,
   • Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
   • Organizowanie i prowadzenie szkół i przedszkoli.
  4. W zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
   • Organizowanie akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu,
   • Organizowanie szkoleń propagujących wolontariat.
  5. Organizowanie przedsięwzięć samodzielnie oraz wspólnie z innymi podmiotami w zakresie realizacji celów fundacji, w szczególności: festynów, aukcji charytatywnych, seminariów, konferencji, obozów, wczasów itp.
  6. Inne, stosownie do potrzeb realizacji celów fundacji, o ile pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.
  7. Zatrudnienie co najmniej 50% osób z kategorii wymienionych w §5 ust. 3 lit. a)-f) lub zatrudnienie co najmniej 30% osób z kategorii wymienionych w §5 ust. 3 lit. g)-h).
 2. Formy i sposoby realizacji celów pozostają w zakresie działania zarządu Fundacji.
 3. Dla realizacji celów statutowych obejmujących działalność pożytku publicznego Fundacja może prowadzić nieodpłatną oraz odpłatną działalność w zakresach określonych w ustępie 1.

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowią:
 1. Fundusz i pozostały majątek założycielski.
 2. Nieruchomości i ruchomości.
 3. Mienie pochodzące z darowizn, spadków i zapisów.
 4. Dotacje i subwencje podmiotów administracyjnych.
 5. Dochody i inne korzyści z posiadanego majątku.
 6. Wsparcie materialne i rzeczowe.
 7. Zbiórki publiczne.
 8. Prawa autorskie i inne wartości niematerialne i prawne.
 9. Inne formy i źródła.
 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 1. darowizn,
 2. spadków,
 3. zapisów,
 4. dotacji i subwencji osób prawnych,
 5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 6. dochodów z majątku fundacji,
 7. odsetek bankowych,
 8. dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego
 9. dochodów z działalności gospodarczej
 10. innych źródeł.

§ 8

 1. Majątek Fundacji może służyć wspieraniu działalności gospodarczej Fundacji.
 2. Fundacja może przeznaczyć swój majątek na utworzenie spółki handlowej, której działalność będzie także związana z celem działania fundacji i przedmiotem jej działania lub której działalność będzie służyła finansowaniu działań fundacji. Składnik majątku Fundacji, w szczególności nieruchomość, może zostać wniesiony aportem do spółki handlowej.
 3. Dotacje, subwencje, darowizny i zapisy będą przeznaczone na cele statutowe. Ofiarodawcy mogą wskazać konkretny cel przeznaczenia, zgodny z celami fundacji.
 4. Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy fundatorów, członków organów statutowych, udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza
  go na wzmocnienie potencjału fundacji jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa fundacja.
 5. W przypadku uruchomienia działalności gospodarczej Fundacji przychody z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 9

Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 10

 1. Wszelkie zobowiązania majątkowe i niemajątkowe wymagają dla swej ważności podpisu jednego członka Zarządu.
 2. Zbycie poszczególnych składników majątkowych Fundacji o wartości powyżej 5000 PLN wymaga zgody Rady Nadzorczej.
 3. Zarząd zobowiązany jest do bardzo ostrożnego podejmowania decyzji o zbywaniu jakiegokolwiek majątku Fundacji w pierwszym rzędzie uwzględniając jego niezbędność przy realizacji celów Fundacji.
 4. Przyjęcie mienia obciążonego jakimkolwiek prawem lub innym roszczeniem osób trzecich wymaga zgody Rady Nadzorczej.
 5. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 6. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie może nastąpić jedynie na normalnych zasadach rynkowych.

ORGANY FUNDACJI I ZASADY ICH ORGANIZACJI

§ 11

 1. Organami fundacji są:
 1. Rada Nadzorcza w składzie:
 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 2. Członkowie Rady Nadzorczej – w liczbie dwóch do czterech członków.
 1. Zarząd w składzie:
 1. Prezes Zarządu,
 2. Członkowie Zarządu – w liczbie do czterech członków.
 1. Zarządzanie Fundacją odbywa się na zasadach demokratycznych. Zarząd powołuje ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy. Szczególne zasady działania ww. ciała w tym zarządzania opartego na partycypacji pracowników oraz jego skład osobowy ustala Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji z uwzględnieniem głosu ciała konsultacyjno-doradczego o którym mowa w ust. 2.

§ 12

 1. Rada Nadzorcza składa się z 3-5 osób.
 2. Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje wyłącznie Wiesławowi Ziemba i Norbertowi Palimąka, działającym łącznie.
 3. Uprawnienie do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przysługuje wyłącznie Wiesławowi Ziemba i Norbertowi Palimąka, działającym łącznie. Rada Nadzorcza może wskazać określone funkcje poszczególnym jej członkom.
 4. Rada wyklucza ze swojego grona członka, co do którego zachodzi okoliczność uniemożliwiająca mu sprawowanie funkcji, a zwłaszcza:
   • Obłożna choroba,
   • Działanie na szkodę fundacji,
   • Popełnienie umyślnego przestępstwa,
   • Nienależyte sprawowanie funkcji.
 5. Nie mogą być członkami zarządu ani nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub podległości służbowej.
 6. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§ 13

Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie nie wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 14

 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
 2. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Uprawnienie do zmiany statutu Fundacji, połączeniu lub likwidacji Fundacji, rozporządzenia majątkiem likwidowanej Fundacji przysługuje wyłącznie Wiesławowi Ziemba i Norbertowi Palimąka działającym łącznie.
 4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte poza posiedzeniem w trybie indywidualnego zbierania głosów.
 5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub innego środka elektronicznej komunikacji. Regulamin głosowania w tej formie uchwali Rada Nadzorcza.
 6. Rada zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż 1 raz w roku. Posiedzenia Rady mogą być powoływane ad hoc.
 7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Zarząd Fundacji. Posiedzenie może zostać zwołane pisemnie, telefonicznie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 15

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. Określanie głównych kierunków działania Fundacji.
 2. Uchwalanie regulaminu swojego działania.
 3. Tworzenie prawa wewnętrznego Fundacji.
 4. Kontrola działalności Fundacji.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia majątku nieruchomego Fundacji, w tym także w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości tytułem aportu do spółki handlowej.
 6. (Uchylono).
 7. (Uchylono).
 8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności oraz udzielanie absolutorium Zarządowi.
 9. (Uchylono).
 10. (Uchylono).
 11. (Uchylono).
 12. Podejmowanie uchwał o tworzeniu oddziałów fundacji.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Fundację spółki handlowej.

§ 16

 1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób.
 2. Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, przysługuje wyłącznie Wiesławowi Ziemba i Norbertowi Palimąka, działającym łącznie.

§ 17

Kadencja Zarządu jest bezterminowa.

§ 18

Członkostwo Zarządu ustaje:

 1. Z chwilą śmierci.
 2. Na skutek odwołania ze względu na nienależyte wykonywanie swoich obowiązków lub działania na szkodę Fundacji.
 3. Na skutek popełnienia przestępstwa uniemożliwiającego wykonywanie czynności zarządczych.
 4. Na skutek złożenia rezygnacji.
 5. Na skutek podjęcia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności gospodarczej.

§ 19

 1. Zarząd pełni swoje funkcje bez wynagrodzenia lub też za wynagrodzeniem.
 2. Poszczególni członkowie Zarządu, w przypadku gdy nie będą pobierali wynagrodzenia, mogą otrzymywać diety.

§ 20

 1. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.
 2. Dla skuteczności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 3. Zarząd zbiera się na posiedzeniach w zależności od potrzeb.
 4. Zasady funkcjonowania Zarządu określa jego regulamin.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów Fundacji, a w szczególności:

 1. Wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej i składanie sprawozdań z ich realizacji,
 2. Określanie struktury organizacyjnej Fundacji,
 3. Reprezentowanie Fundacji,
 4. Bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z celami statutowymi.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie uruchomienia działalności gospodarczej jej zakresów oraz o zmianach zakresów działalności gospodarczej.

§ 22

 1. Prezes Zarządu zdaje sprawozdanie Radzie Nadzorczej z działalności Fundacji zgodnie ze statutem lub na jej wezwanie.
 2. Prezes Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

§ 23

Oświadczenia woli o charakterze majątkowym i niemajątkowym w imieniu Fundacji, składa jeden członek Zarządu.

§ 24

 1. Zarząd może sprawować swoje funkcje przy pomocą Biura Fundacji.
 2. Prezes Fundacji ustala sposób i zakres działania Biura Fundacji.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 25

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
  w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. O uruchomieniu działalności gospodarczej oraz o jej zakresach i zmianach w zakresach działalności gospodarczej decyduje Zarząd Fundacji.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 26

 1. Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się jej środków lub majątku.
 2. Fundacja ulegnie likwidacji w przypadku zrealizowania wszelkich celów statutowych.
 3. Stwierdzenie podstaw do dokonania likwidacji przysługuje wyłącznie Wiesławowi Ziemba i Norbertowi Palimąka, działającym łącznie. Wiesław Ziemba i Norbert Palimąka, działając łącznie powołają likwidatora Fundacji.
 4. Istniejący majtek likwidowanej Fundacji może zostać przekazany podmiotowi posiadającemu cele zbieżne z celami Fundacji. W powyższym zakresie podjęcie decyzji przysługuje wyłącznie Wiesławowi Ziemba i Norbertowi Palimąka, działającym łącznie.’’
 5. W przypadku likwidacji majątek zakupiony z dotacji zostanie ponownie wykorzystany na wsparcie przedsiębiorstw społecznych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO FUNDACJI

§ 27

 1. Fundacja prowadzi swoją działalność jak organizacja pożytku publicznego w zakresie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003.
 2. Działalność fundacji ma charakter publiczny i jest prowadzona wobec całego społeczeństwa, zgodnie i w zakresie celów wskazanych w statucie. Działalność ta jest wyłączną działalnością fundacji.
 3. Członkowie sprawujący funkcje lub pracujący na rzecz fundacji mogą zostać objęci zakresem działania fundacji zgodnie z celami fundacji, na zasadach ogólnych obowiązujących wszystkich uprawnionych.
 4. Środki uzyskiwane z działalności fundacji w całości przeznaczane będą na realizację celów statutowych służących dobru powszechnemu.

§ 28

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej, do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu.
 4. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późń. zm.).

§ 29

 1. Kontrolę realizacji celów działalności pożytku publicznego w Fundacji prowadzi Rada Nadzorcza.
 2. Rada Nadzorcza może zlecać wykonanie wskazanej powyżej kontroli innym podmiotom wewnątrz fundacyjnym lub zewnętrznym.

§ 30

 1. Fundacja nie zajmuje się działalnością związaną z pożyczaniem środków finansowych.
 2. Fundacja nie udziela poręczeń majątkowych jakimkolwiek osobom trzecim.
 3. Przekazywanie środków finansowych odbywa się zgodnie z celami fundacji i na zasadach określonych przez organy Fundacji bez preferencji dla członków organów i pracowników Fundacji lub członków ich rodzin.
 4. Transakcje handlowe pomiędzy fundacją, a członkami organów pracownikami Fundacji oraz członkami ich rodzin nie mogą odbywać się na zasadach preferencyjnych.

§ 31

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje na sposób prowadzenia przedmiotowej działalności.