100 Rodzin Zastępczych

Obecnie sytuacja sierot i dzieci wychowywanych w rodzinach dysfunkcyjnych staje się coraz trudniejsza. Każdego roku kilkaset nieletnich w różnym przedziale wiekowym zostaje odebranych biologicznym rodzicom, z powodu braku odpowiednich warunków dla ich życia i rozwoju. Najczęstszą przyczyną tego zjawiska jest skrajne ubóstwo, przemoc psychiczna i fizyczna, agresja, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, długotrwała niezaradność życiowa rodziców i przejawianie zachowań skrajnie patologicznych.

W takiej sytuacji organy władzy najczęściej podejmują próbę weryfikacji, czy rodzice biologiczni w przyszłości będą w stanie zapewnić swoim dzieciom należytą opiekę. W zależności od decyzji sądu, może zostać wszczęta procedura ograniczenia lub całkowitego odebrania praw rodzicielskich.

Z tego powodu głównym celem projektu 100 Rodzin Zastępczych, jest pozyskanie stu kandydatów, którzy chcieliby zaangażować się w pomoc sierotom oraz dzieciom z nieuregulowaną sytuacją prawną. Do grupy wymagającej objęcia opieką należą zarówno kilkulatki, jak i młodzież, która z różnych powodów nie może mieszkać z rodzicami biologicznymi, ale sąd nie wydał jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. W konsekwencji oznacza to, że dzieci nie mogą wrócić do rodzin naturalnych ani zostać adoptowane. Wówczas zmuszone są pozostawać w placówkach instytucjonalnych, które nie zawsze zapewniają odpowiednie warunki do ich prawidłowego rozwoju w aspekcie społecznym i emocjonalnym.