Polityka prywatności strony internetowej  www.fundacjaespa.org

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www. fundacjaespa.org jest FUNDACJA ESPA z siedzibą w Legnicy, 59-220, przy ul. Lotnicza 29, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060638 (dalej Fundacja). Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.fundacjaespa.org jest dla Fundacji szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. Fundacja powołała Inspektora Ochrony Danych kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem espa@fundacjaespa.org.

Dane przekazane Fundacji za pośrednictwem formularzy przez użytkowników

Fundacja ESPA zbiera informacje o użytkownikach w celu umożliwienia wpłaty darowizny (formularz płatności) udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji zwrotnej, a w przypadku złożenia przez użytkownika oferty  współpracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Użytkownik może przekazać Fundacji za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.  

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim Fundacja ESPA zbiera od użytkowników dane osobowe, Fundacja pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację:

  1. na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w zależności od działania podjętego przez użytkownika strony internetowej i zakresu udzielonej zgody, w celu:
 • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez użytkowników lub Podopiecznych Fundacji,
 • procesu rekrutacji – w przypadku złożenia przez Użytkownika oferty zatrudnienia w Fundacji ESPA,
 • umożliwienia darczyńcom wpłat na cele statutowe oraz rzecz beneficjentów Fundacji,
 • podziękowania za wpłatę i informowania o bieżącej działalności;
 1. w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, rachunkowych i innych, w szczególności związanych z rozliczeniem wpłat darczyńców (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, w postaci dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. do prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie prowadzonej przez nas działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie danych jest dobrowolne.

Dane osobowe, zebrane w celu prowadzenia kontaktu przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a następnie do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń, z uwzględnieniem terminów przedawnienia określonych przepisami Kodeksu cywilnego, a w zakresie danych beneficjentów fundacji – na zasadach opisanych w klauzuli informacyjnej przy zawarciu porozumienia z Fundacją.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w uzasadnionym prawnie interesie oraz do przenoszenia danych. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody jest uprawniona do jej cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2. 

Dane Darczyńców

Fundacja przetwarza dane osobowe darczyńców, którzy dokonali darowizny na cele statutowe Fundacji lub na rzecz beneficjenta/tów Fundacji przelewem internetowym. Przetwarzane dane obejmują dane nadawcy przelewu, numeru rachunku, kwoty i tytułu dokonanej darowizny. 

Fundacja nie udostępnia swoim beneficjentom (podopiecznym) danych osobowych darczyńców.

Odbiorcy danych

Aby możliwe było korzystanie z oferowanych przez nas usług, potrzebujemy wsparcia podmiotów zewnętrznych. Z uwagi na to, dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:

   • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, jeżeli korzystanie z funkcjonalności naszych systemów jest związane z koniecznością rozliczeń;
   • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych (w szczególności TPay Spółka KIP S.A.)
   • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
   • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność
   • podmiotom prowadzącym portale społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Youtube.

Odbiorcą danych darczyńców korzystających z możliwości płatności on-line za pośrednictwem Strony internetowej Fundacji jest operator płatności TPay Spółka KIP S.A który w związku z dokonanym przelewem internetowym stanie się odrębnym administratorem danych osobowych darczyńcy. 

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Fundacja ESPA przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Fundacji, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu Fundacji może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera

W większości przeglądarek internetowych akceptacja plików cookie jest ustawiona domyślnie. Użytkownik może zmienić ustawienia i określać warunki przechowywania oraz dostępu do danych, tak aby pliki Cookies były blokowane albo aby informowano, że są wysyłane na urządzenia użytkownika. W celu zmiany ustawień można skorzystać z instrukcji wymienionych poniżej, według nazwy przeglądarki, z której użytkownik korzysta:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB 

Skonfigurowanie przeglądarki w taki sposób, aby umożliwić odrzucenie akceptacji plików Cookies może spowodować, że Strona nie będzie funkcjonować prawidłowo podczas wyświetlania na urządzeniu użytkownika.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
 • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Fundację przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.fundacjaespa.org Fundacja wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics

Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania ze Strony przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej www.fundacjaespa.org znajdują się również odnośniki do innych stron internetowych. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Bezpieczeństwo informacji

Fundacja stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Zmiany w polityce prywatności

Fundacja ESPA może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.fundacjaespa.org

Aktualizacja: 27.07.2022 r.

Polityka prywatności fanpage’a Fundacji ESPA

Niniejsza polityka prywatności dotyczy fanpage’a „Fundacja ESPA” (dalej Fanpage) prowadzonego przez Fundację ESPA z siedzibą w Legnicy, przy ul. przy ul. Lotnicza 29, KRS 0000060638 i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dla jego użytkowników. 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez FUNDACJĘ ESPA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja ESPA z siedzibą w Legnicy, 59-220, przy ul. Lotniczej 29, KRS 0000060638, REGON: 390557335, NIP: 6911647241 adres e-mail espa@fundacjaespa.org.

2. Fundacja ESPA powołała Inspektora Ochrony Danych wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania można uzyskać pisząc na adres: espa@fundacjaespa.org lub adres korespondencyjny.

3. Administrator może zbierać dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu przy użyciu dostępnego na fanpage’u na portalu Facebook formularza lub komunikatora Messenger. W przypadku wpłaty datku za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez Facebook administrator zbiera dodatkowo dane
dotyczące dokonanej przez użytkownika fanpage transakcji.

4. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celach, na podstawie przesłanek oraz przez okres czasu wskazany w poniższej tabeli. Podanie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli.

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA 

PRZETWARZANIA

CZAS PRZETWARZANIA SKUTEK NIEPODANIA DANYCH
KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM PROWADZENIE KORESPONDENCJI NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO. DO CZASU WNIESIENIA SPRZECIWU  BRAK MOŻLIWOŚCI KONTAKTU
PUBLIKACJA KOMENTARZA ZGODA WYRAŻONA POPRZEZ DODANIE KOMENTARZA (ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO) DO MOMENTU WYCOFANIA ZGODY BRAK MOŻLIWOŚCI DODANIA KOMENTARZA
WYŚWIETLANIE SPERSONALIZOWANYCH REKLAM (WIĘCEJ W SEKCJI „PROFILOWANIE” I „CIASTECZKA”) DZIAŁANIA MARKETINGOWE JAKO PRAWNIE UZASADNIONY INTERES (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO)  DO CZASU WYPEŁNIENIA CELÓW ANALITYCZNYCH lub USUNIĘCIA TZW. CIASTECZEK ZAPISANYCH W WYSZUKIWARCE  BRAK MOŻLIWOŚCI WYŚWIETLENIA SPERSONALIZOWANYCH REKLAM
DOSTOSOWANIE STRONY DO POTRZEB I ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW (WIĘCEJ W SEKCJI „CIASTECZKA”) ANALITYKA STRONY – REALIZACJA PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO) DO CZASU WYPEŁNIENIA CELÓW ANALITYCZNYCH lub USUNIĘCIA TZW. CIASTECZEK ZAPISANYCH W WYSZUKIWARCE  BRAK MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA DZIAŁAŃ ANALITYCZNYCH PRZEZ ADMNISTRATORA
CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA  CZAS PRZETWARZANIA SKUTEK NIEPODANIA DANYCH
OBSŁUGA I ROZLICZENIE DATKÓW  SPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH (ART. 6 UST. 1 LIT C RODO ); PROWADZENIE ZBIÓREK – REALIZACJA PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO) PRZEZ OKRES WSKAZANY W PRZEPISACH PRAWA, W TYM W CELACH RACHUNKOWYCH PRZEZ 5 LAT OD KOŃCA ROKU DOKONANIA WPŁATY BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA DATKU
USTALENIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z SERWISEM LUB OFEROWANYMI USŁUGAMI USTALENIE, DOCHODZENIE LUB  OBRONA ROSZCZEŃ – REALIZACJA PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO)  DO UPŁYWU OKRESU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZGODNIE KODEKSIE CYWILNYM ALBO ZASPOKOJENIA ROSZCZEŃ. BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ

5. Podane dane osobowe udostępnione będą: podmiotom wspierające działalność usługi IT, prawne, marketingowe, korespondencji, w tym operatorom pocztowym i kurierom, a także podmiotom publicznym i innym, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

Odbiorcą danych osobowych osób przekazujących datek za pośrednictwem portalu Facebook jest spółka Facebook Payments International Ltd z siedzibą w Irlandii (Polityka prywatności: https://www.facebook.com/payments_terms/EU_privacy) lub TPay Spółka KIP S.A.) (Polityka prywatności: https://tpay.com/polityka-prywatnosci-note ) , który staje się z chwilą przekazania danych odrębnym administratorem danych osobowych . Zasady przetwarzania danych: 

6. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo: (a) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
(b) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), (c) usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
(d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (e) przenoszenia danych osobowych(art. 20 RODO),
(f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dla realizacji z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 21 RODO), (g) cofnięcia w każdym czasie i bez podania przyczyny zgody, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, bez wpływu na zgodność czynności przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO), (h) prawo skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

7. Podane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, w celu dopasowania usług, przy czym przed podjęciem decyzji będą weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika Administratora.

 1. Polityka plików cookies

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Serwis przechowuje zapytania HTTP, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających Serwis (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi: IP komputera, informację zawartą w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności w Serwisie.

 1. Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez administratora przechowywane w celach pomocniczych, służących do administrowania Serwisem – przez czas ich realizacji, a później w celach archiwalnych. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem Serwisu. Fundacja wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu Serwisu do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

 1. Google Analytics

Fanpage korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania z Fanpage. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z Fanpage przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 1. Odnośniki do innych stron

Na Fanpage znajdują się również odnośniki do innych fanpage. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności na fanpage lub stronach www, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na danym fanpage lub stronie www.

 1. Bezpieczeństwo informacji

Fundacja stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne,
w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

 1. VII.Przetwarzanie danych przez Facebook

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 1. VIII.Zmiany w polityce prywatności

Fundacja zastrzega sobie prawo aktualizacji polityki prywatności, w szczególności jej dostosowania do wymogów prawnych, informując o dokonanych zmianach na Fanpage.

Legnica, 27.07.2022 r.